Badanie postaw i przekonań hazardowych

By Editor

• „Badanie postaw Polaków powyżej 55 roku życia wobec obrotu bezgotówkowego – część jakościowa” zostało przeprowadzone metodą Indywidualnych Wywiadów Pogłębionych o charakterze etnograficznym prowadzonych w domach respondentów (eng. IHDI – Individual Home Depth Interview), czyli jakościową rozmową moderatora z

Badanie przedstawione w artykule zostały sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji nr 2013/09/B/HS6/03071 na realizację grantu badawczego Akceptacja agresji w życiu spo łecznym i politycznym. Rola struktur poznawczych, indywidualnej agresywności i czynników sytuacyjnych. poprzedzających badanie blisko jedna czwarta mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat grała w gry na pieniądze. W skali kraju ponad 50 tysięcy Polaków jest silnie uzależnionych od gier hazardowych, a kolejne prawie 200 tysięcyto osoby narażone na ryzyko uzależnienia – (Badora i wsp. 2012). Jak Wydaje się zatem, że silna marka pracodawcy niesie ze sobą realne korzyści, jest źródłem przewagi konkurencyjnej (Edwards, 2010). Warto zatem znać opinie pracowników o organizacji, a poznać je można dzięki badaniom postaw i przekonań pracowników. postaw wobec związków intymnych wśród mężczyzn hetero-, homo- i biseksualnych. Postanowiono bowiem sprawdzić, czy orientacja seksualna jako ważna dla tożsamości jednostki i powiązana z innymi aspektami Ja warunkuje określone postawy wobec relacji intym-nych [23]. Badanie postaw wobec związków wydaje się

poprzedzających badanie blisko jedna czwarta mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat grała w gry na pieniądze. W skali kraju ponad 50 tysięcy Polaków jest silnie uzależnionych od gier hazardowych, a kolejne prawie 200 tysięcyto osoby narażone na ryzyko uzależnienia – (Badora i wsp. 2012). Jak

Dlatego oprócz badania postaw i przekonań pracowników istotne jest analizowanie potencjalnych przyczyn takich, a nie innych postaw. Ustalenie przyczyn jest jednak zadaniem niezwykle trudnym. Dzieje się tak dlatego, że badanie opinii pracowników to jedynie obserwacja pewnej obecnie występującej sytuacji. sposobów badania postaw. Zaprezentowano aktualne kierunki badań nad pomiarem postaw utajonych, leżących w centrum badawczego zainteresowania autorki. Słowa kluczowe: teoretyczny i empiryczny sens postawy, struktura postaw, de-klaratywne i pozadeklaratywne metody pomiaru postaw, badania postaw jawnych i utajonych. Kody JEL: C18 Wstęp See full list on portal.abczdrowie.pl

W badaniach młodzieży – realizowanych zgodnie z tą samą metodologią Wnikliwe analizy tych postaw i przekonań zawarte są w rozdziale autorstwa 11 M. Gwiazda, „Uczestnictwo w grach o charakterze hazardowym”, w niniejszym tomie.

Ale badania obserwacyjne, takie jak to, mogą dostarczyć nam jedynie wglądu - nie mogą dać jednoznacznych odpowiedzi. Na czym polegały te badania? W badaniu wzięły udział kobiety z rakiem piersi w wywiadzie rodzinnym, skierowane na wizytę w jednym z 20 ośrodków w całej Anglii w okresie od września 2015 r. Do grudnia 2016 r. Kwestionariusz Przekonań i Postaw wobec Hazardu – GABS 36 Wynik badania m ożna odnieść do wyników średnich umieszc zonych w Tabel i 2. oraz do norm centylowych zamieszczonych w Tabeli 3. todologiczne (Badanie postaw) oraz praktyczne (Kształtowa­ nie postaw). Sądzę, że łączna prezentacja tych trzech as­ pektów zagadnienia postaw pozwoli dostrzec jego nowe per­ spektywy teoretyczne i praktyczne. 5

Zagadnienie postaw jest na terenie psychologii, głównie psychologii społecznej, względnie szeroko opracowane. podstawą formułowania określonych przekonań jednostki co do jego np. Pierwszemu dały początek badania Ascha, kontynuowane następnie przez: Wishnera, Kelly, Dawida, Hilla i innych. Autorzy ci badali proces

Kwestionariusz Przekonań i Postaw Wobec Hazrdu (Gambling Attitudes and Beliefs Survey) wersja krótka i wielowymiarowa (GABS-23), Skala Motywów Hazardowych (Reason for Gambling Scale). Na ich podstawie stworzono kwestionariusz badawczy. W drugiej części przeprowadzono badania na losowej próbie ogólnopolskiej graczy w gry

Za sprawą mediów, m.in. społecznościowych, kwestie światopoglądowe, które były dawniej prywatną sprawą, wchodzą do sfery publicznej, a polaryzacja opinii jest widoczna również w

Wyróżnia się trzy podstawowe mechanizmy powstawania postaw: nabywanie przekonań na temat właściwości obiektu – Postawa jako rezultat przekonań wiąże się najczęściej z założeniem o jej postpoznawczym charakterze, czyli z poglądem, że emocjonalny stosunek do obiektu wynika ze świadomych opinii na jego temat. Nieodłączną cechą badania naukowego jest obiektywizm przez co rozumie się niezależność otrzymanych wyników od postaw i przekonań badacza. Obiektywizm badania naukowego jest możliwy dzięki jednolitej i logicznej procedurze określającej, między innymi, zasady pozyskiwania danych i uznawania ich rzetelności i trafności oraz doboru Podstawowym modelem badania postaw konsumentów, który wywarł duży wpływ na tę problematykę stał się model Martina Fishbeina (1963), wy-wodzący się z poznawczo zorientowanej behawiorystycznej teorii uczenia się. Model ten wyjaśniał sposób tworzenia się postaw jako efektu świadomych opi-nii na temat obiektu postawy. Głównym celem badania była pogłębiona analiza postaw, wiedzy, przekonań i wzorów zachowań związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, przez młodzież w wieku 17-18 lat. Cele szczegółowe uwzględniały: - opisanie różnych historii używania substancji psychoaktywnych z uwzględnieniem postaw wobec związków intymnych wśród mężczyzn hetero-, homo- i biseksualnych. Postanowiono bowiem sprawdzić, czy orientacja seksualna jako ważna dla tożsamości jednostki i powiązana z innymi aspektami Ja warunkuje określone postawy wobec relacji intym-nych [23]. Badanie postaw wobec związków wydaje się Sposób prowadzenia badania i interpretacji BBGS . KWESTIONARIUSZ PRZEKONAŃ I POSTAW WOBEC HAZARDU – GABS . 30. Kwestionariusz Przekonań i Postaw wobec Hazardu (Gambling Attitudes and 3.1.3 Epidemiologia grania hazardowego na podstawie badania omnibusowego.